Warunki wykorzystania

Odpowiedzialność

Nie odpowiadamy za teksty i obrazy zawartej na niniejszej stronie internetowej. Poszczególne dane zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak mogą one zawierać błędy. Za otrzymane za pośrednictwem poczty e-mailowej, telefaksu czy w inny sposób niewymagane przez nas zawartości nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ma roszczeń w stosunku do ich wydania. Kto nam przekazuje zawartości bez zastosowania ze swojej strony stosownych zabezpieczeń, działa także na własne ryzyko, jeśli to przekazanie następuje jako element wypełnienia umowy lub komunikacji wynikającej z wypełnienia umowy.

Oferowane do pobrania oprogramowanie jest oddane do dyspozycji użytkownika w niniejszej postaci. Wszystkie ryzyka związane z jakością i wynikami uzyskanymi za pośrednictwem tego oprogramowania pozostają po stronie użytkownika. Użytkownik powinien zastosować odpowiednie środki pozwalające wyeliminować ewentualnie błędy. Nie odpowiadamy za bezpośrednio lub pośrednio powstałe szkody, np. utracone zyski, zlecenia czy jakiekolwiek naruszenia interesów.

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, fotografie i grafiki dostępne na naszych stronach internetowych, podlegają ochronie praw autorskich. Pobieranie (przechowywanie) i/lub dalsze przetwarzanie wszystkich danych na tych stronach, odbywące się poza przeglądarką lub tymczasowe przechowywanie związane z systemem operacyjnym, bez zgody autora jest niedopuszczalnei może pociągnąć za sobą prawne kroki cywilne i karne. Dozwolone jest jedynie pobieranie zapisanych tekstów, zdjęć i grafik do użytku osobistego a nie do celów komercyjnych. Nie dotyczy to danych wyraźnie oznaczonych jako informacje prasowe.

Linki zewnętrzne

Strony internetowe Lenze zawierają linki prowadzące do innych stron. Firma Lenze nie odpowiada za zawartość tych stron oraz za dotrzymanie tam warunków ochrony danych. Zawartość tych stron nie stanowi naszej własności i nie przejmujemy za nie odpowiedzialności.

Stan: 11/2011

Formularz kontaktowy