Wskazówki dotyczące ochrony danych

Grupa Lenze cieszy z zainteresowania Państwa naszymi produktami i naszym przedsiębiorstwem. Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Z tego względu wraz z niniejszą polityką prywatności chcemy pokazać nasze zaangażowanie w ochronę Państwa sfery prywatnej.

Jej ochrona ma decydujące znaczenie w szczególności w kontekście przyszłościowych, modeli biznesowych i usługowych, opartych na Internecie. Wraz z niniejszą polityką prywatności chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę Państwa sfery prywatnej. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych i obsługujemy nasze systemy w zgodzie z odpowiednimi normami i przepisami prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Jeżeli w przetwarzanie Państwa danych angażujemy zewnętrzne przedsiębiorstwa, troszczymy się, aby również nasi partnerzy przestrzegali przepisów dotyczących ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w obrębie Grupy Lenze. Opiera się ona na pojęciach użytych przez ustawodawcę europejskiego przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej witryny internetowej jest firma:

Lenze SE
Hans-Lenze-Straße 1
D-31855 Aerzen

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się e-mailowo pod adresem dataprivacy@lenze.com
lub listownie pod adresem Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen Niemcy.

Grupa Lenze przykłada szczególną wagę, by zapewnić możliwie największą ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego nasza aktywność internetowa we wszystkich krajach, w których posiadamy witryny internetowe, prowadzona jest zgodne z poszczególnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Poniżej dowiedzą się Państwo, jakiego rodzaju informacje są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Definicje pojęć

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy lub adres itp.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Są to: gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Przetwarzanie danych w systemach Lenze

Zarządzanie klientami i osobami zainteresowanymi

Dane osobowe udostępniane nam przez klienta lub osobę zainteresowaną w ramach nawiązania kontaktu (np. osobiście, na targach, w ankietach, telefonicznie itp.) są przez nas wykorzystywane w celu utrzymywania kontaktu, informowania o produktach lub przedsiębiorstwie, zapraszania na wydarzenia itp.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Realizacja zapytań ofertowych klientów i zleceń

Państwa dane osobowe udostępniane nam w ramach zapytań ofertowych, realizacji zleceń, realizacji licencji, konfiguracji itp. są wykorzystywane do realizacji odpowiednich transakcji.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Zarządzanie dostawcami i realizacja zamówień dostawców

Państwa dane osobowe udostępniane nam w ramach realizacji zapytań, zamówień itp. są wykorzystywane do realizacji odpowiednich transakcji z Państwem.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Dane z monitoringu

Informujemy, że część naszych budynków lub nieruchomości jest monitorowana.

Na ich terenie znajdują się tablice informujące o:

 • odpowiedzialnej spółce Grupy Lenze oraz osobie kontaktowej na miejscu, która w razie potrzeby może udzielić dodatkowych informacji o zastosowanej technologii itp.
 • zastosowaniu systemu monitoringu służącemu realizacji regulaminu firmy celem ochrony naszych dóbr prawnych.
 • zastosowaniu systemów monitoringu w wyjątkowych sytuacjach celem udokumentowania projektów lub działalności budowlanych. W takich przypadkach poinformujemy Państwa szczegółowo o odmiennych metodach lub okresach przechowywania danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Obecność w sieci

Grupa Lenze przykłada szczególną wagę, by zapewnić możliwie największą ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego nasza aktywność internetowa we wszystkich krajach, w których posiadamy witryny internetowe, prowadzona jest zgodne z poszczególnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Poniżej dowiedzą się Państwo, jakiego rodzaju informacje są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Dane osobowe

Bez Państwa zgody nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Tylko Państwo decydują, czy chcą przekazać nam swoje dane osobowe w ramach rejestracji, ankiety itp. Państwa dane osobowe wykorzystujemy np. do udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie, przygotowania zlecenia lub udzielenia Państwu dostępu do informacji specjalnych lub ofert. Na potrzeby wzmocnienia naszych relacji wskazane może okazać się również, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowe oraz np. przekazywanie ich spółce w kraju, który wskazali Państwo w swoim zapytaniu kontaktowym.

Adresy IP przechowujemy maksymalnie przez 14 dni. Przechowywanie odbywa się ze względu na bezpieczeństwo danych i ma na celu zabezpieczenie stabilności i niezawodności naszego systemu.

Oczywiście, respektujemy brak Państwa zgody na pozostawienie nam swoich danych osobowych, które mają wzmocnić nasze relacje – szczególnie w zakresie marketingu bezpośredniego czy badania rynku. Nie przekażemy Państwa danych osobowych na zewnątrz.

Podanie danych w formularzach jest dobrowolne. Zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych można wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Newsletter

Państwa dane osobowe zebrane w ramach procedury zapisywania się do newslettera, a w szczególności informacje dotyczące obszarów zainteresowań, wykorzystujemy, aby móc składać Państwu zindywidualizowane oferty w zakresie produktów i usług. Podanie imienia/nazwiska pozwoli nam zwracać się do Państwa w bardziej spersonalizowanej formie i umożliwi łatwe zarządzanie Państwa danymi; podanie natomiast danych adresowych, w szczególności kodu pocztowego, pozwoli nam również na składanie Państwu ofert zindywidualizowanych pod względem danego regionu.

Nieustannie podejmujemy działania mające na celu ulepszanie naszej oferty. Do działań tych należy również analizowanie wysyłanych newsletterów, tzn. sprawdzanie, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, które z newsletterów zostały otwarte, które linki w newsletterze zostały kliknięte i czy została wygenerowana odpowiedź (odpowiedź automatyczna, komunikat o błędzie itp.).

Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie przez firmę Lenze oraz przez przedsiębiorstwa powiązane z firmą Lenze w ramach grupy tworzącej koncern. Dane nie są przekazywane do innych przedsiębiorstw obcych.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi newslettera wyrażają Państwo zgodę na użycie swojego adresu e-mail oraz innych danych wymagających podania w ramach tej usługi. Dane te są wykorzystywane w celu składania Państwu indywidualnych ofert w zakresie produktów i usług oraz na potrzeby stałego ulepszania naszej usługi newslettera.

Udzielone zgody (na użycie adresu e-mail, wykorzystanie danych osobowych) można w dowolnym momencie cofnąć. Zgody można wycofać na stronie z opcją wypisania się z newslettera. Informacje dotyczące wypisania się z newslettera znajdują się również w stopce każdego newslettera.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Spotkania wirtualne / Webinaria / Transmisje na żywo

Zapisanie na webinaria lub transmisje na żywo następuje poprzez formularze kontaktowe, które opracowaliśmy w ramach naszej integracji z HubSpot. Zaproszenie na spotkania wirtualne można otrzymać bezpośrednio od pracowników firmy Lenze np. w formie wiadomości e-mail. W celu oferowania webinariów lub transmisji na żywo wykorzystujemy systemy udostępniane przez Microsoft w Europejskim Centrum Obliczeniowym. Dane uczestników są przetwarzane w ramach tych usług i zapisywane w systemach firmy zewnętrznej.

Obejmuje to dane logowania i/lub dane kontaktowe oraz, o ile to możliwe (lub zostało zaakceptowane)

 • zapisane lub zarejestrowane głosowo wypowiedzi
 • udostępnione treści ekranu

użytkowników.

W ramach Service Terms zawarliśmy z firmą Microsoft zgodnie z art. 28 RODO porozumienie o przetwarzaniu na zlecenie, które zawiera standardowe klauzule umowne UE. Pozostałe informacje podano w Polityce prywatności firmy Microsoft. Prosimy o uwzględnienie także tej polityki prywatności.

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Pobieranie danych osobowych w procesie rekrutacji

Państwa dane osobowe wykorzystywane i przetwarzane są wyłącznie w celu rekrutacji na stanowiska pracy w ramach Grupy Lenze. Za przechowanie danych – w przypadku ubiegania się o konkretnie oferowane stanowisko – odpowiedzialna jest wymieniona spółka, której dane adresowe można znaleźć w danym ogłoszeniu.
W przypadku ubiegania się o konkretne stanowisko w ramach Grupy Lenze, Państwa dane są automatycznie przekazywane do odpowiednich osób odpowiedzialnych za rekrutację. Zgodę na wykorzystanie danych można odwołać w każdej chwili poprzez kontakt e-mailowy z odpowiednią osobą odpowiedzialną za rekrutację na dane stanowisko.
W przypadku ubiegania się o pracę z własnej inicjatywy Państwa dane są automatycznie przekazywane do odpowiednich osób odpowiedzialnych za rekrutację, w zależności od Państwa kompetencji celem oceny Państwa kwalifikacji i potencjału na dane stanowisko.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Usuwanie danych

W ramach Państwa aplikacji o pracę, którą otrzymaliśmy, po zakończeniu procesu rekrutacji Państwa dane są automatycznie usuwane z naszego systemu. Do tego celu służą odpowiednie procedury zapewniające skuteczne usunięcie tych danych po zakończeniu rekrutacji lub po upływie pewnego czasu.
W przypadku negatywnej decyzji Państwa dane usuwane są po 6 miesiącach.
Jeśli Państwa profil będzie dla nas nadal interesujący, chętnie przejmiemy go do banku danych. W związku z tym zwrócimy się do Państwa o wyrażenie na to zgody.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo otrzymać informację dotyczącą zgromadzonych u nas do celów rekrutacji danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do usunięcia lub zablokowania niedopuszczalnych danych lub korekty nieprawidłowych danych. W tym celu należy wysłać email do osoby odpowiedzialnej za rekrutację na dane stanowisko.

Korzystanie z plików cookie

Na stronach naszej witryny internetowej stosujemy tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i przechowywane w jego przeglądarce. Korzystanie z plików cookie ma służyć tworzeniu bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej przyjaznej dla użytkownika witryny internetowej. Tzw. cookies „sesyjne” są usuwane z dysku twardego użytkownika po wygaśnięciu sesji przeglądarki. Tzw. cookies „stałe” są przechowywane na komputerze użytkownika, dzięki czemu pozwalają rozpoznać komputer użytkownika podczas jego kolejnej wizyty. Mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby ta informowała o zapisaniu plików cookie, pytała o ich zaakceptowanie lub by zawsze, bądź tylko w konkretnych przypadkach, odrzucała pliki cookie. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, dostęp do niektórych funkcji naszej witryny może zostać ograniczony.

Przetwarzanie tych danych następuje przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu optymalizacji naszej oferty na stronie internetowej. Posiadamy nadrzędne prawnie i ekonomicznie uzasadnione interesy w przedmiotowej optymalizacji witryny i w korzystaniu z niej, co wymaga stosowania plików cookie.

Do naszych działań marketingowych online wykorzystujemy HubSpot. Jest to zintegrowane oprogramowanie, które obejmuje różne aspekty naszego marketingu online.

Zalicza się tu między innymi:

 • marketing za pośrednictwem e-maila (newsletter oraz mailingi automatyczne, np. do udostępnienia treści do pobrania)
 • publikowanie i raportowanie treści w mediach społecznościowych
 • raportowanie (np. źródła ruchu, dostępy, itp. ...)
 • zarządzanie kontaktami (np. segmentowanie użytkowników i CRM)
 • strony docelowe i formularz kontaktowy

Nasza usługa logowania pozwala odwiedzającym naszą stronę internetową dowiedzieć się więcej o naszej firmie, pobrać treści i podać swoje dane kontaktowe oraz inne informacje demograficzne.

Państwa dane osobowe zebrane w ramach marketingu online, a w szczególności informacje dotyczące obszarów zainteresowań, wykorzystujemy, aby móc składać Państwu zindywidualizowane oferty w zakresie produktów i usług. Podanie imienia/nazwiska pozwoli nam zwracać się do Państwa w bardziej spersonalizowanej formie i umożliwi łatwe zarządzanie Państwa danymi; Podanie natomiast danych adresowych, w szczególności kodu pocztowego, pozwoli nam również na składanie Państwu ofert zindywidualizowanych pod względem danego regionu.

Nieustannie podejmujemy działania mające na celu ulepszanie naszej oferty. Do działań tych należy również analizowanie wysyłanych newsletterów, tzn. sprawdzanie, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, które z newsletterów zostały otwarte, które linki w newsletterze zostały kliknięte i czy została wygenerowana odpowiedź (odpowiedź automatyczna, komunikat o błędzie itp.).

Informacje te oraz treści naszej strony internetowej są zapisywane na serwerach naszych partnerów oprogramowania HubSpot. Mogą one zostać przez nas wykorzystane do nawiązania kontaktu z odwiedzającymi naszą stronę internetową oraz ustalenia, które usługi naszej firmy są dla nich interesujące.

Wszystkie zebrane przez nas informacje podlegają niniejszym przepisom o ochronie danych. Wykorzystujemy wszystkie zebrane informacje wyłącznie do optymalizacji naszego marketingu.

HubSpot jest firmą programistyczną z USA, posiadającą oddział w Berlinie.

Kontakt

HubSpot
Unter den Linden 26
10117 Berlin
+49 30 56796549

Informacje na temat ochrony danych HubSpot:

Informacje na temat plików cookie stosowanych przez HubSpot:

Udzielone zgody (na użycie adresu e-mail, wykorzystanie danych osobowych) można w dowolnym momencie cofnąć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Zgody można wycofać na stronie z opcją wypisania się z newslettera. Informacje dotyczące wypisania się z newslettera znajdują się również w stopce każdego newslettera.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wykorzystanie sieci Content Delivery (CDN)

Pliki do pobrania umieszczone na stronie lenze.com, które pobierane są z zakładek Application Knowledge Base i Dokumentacja Techniczna, zapisywane są i rozpowszechniane na całym świecie przez firmę Amazon Web Services Inc. (AWS), P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, w Centrum Obliczeniowym we Frankfurcie nad Menem. Firma Lenze nie ma wpływu na rodzaj i zakres informacji, które AWS pobiera, przetwarza lub wykorzystuje, przy wykorzystywaniu oferty dotyczącej pobierania plików. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych AWS.

Udostępnianie danych CAD 2D/3D

Pliki CAD umieszczone w zakładce „EASY Product Finder” na stronie lenze.com są przechowywane w niemieckiej serwerowni i udostępniane na całym świecie przez firmę KiM GmbH, Tritschlerstrasse 1, D-66606 St. Wendel.

Firma Lenze przechowuje na serwerze (w bazie danych statystycznych) rekord dla każdego wygenerowanego i wgranego pliku (np. CAD, PDF, obraz pikselowy) oraz dla każdego procesu bezpośredniego dołączenia do systemów CAD (CADClick® „Click2CAD”). Te dane statystyczne są następnie koncentrowane i wykorzystywane w formie zanonimizowanej na potrzeby optymalizowania usługi CAD.

Media społecznościowe

Ogólne informacje o mediach społecznościowych

Także za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Kununu, Xing, LinkedIn, Instagram, Threads) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oferujemy kompleksowe indywidualne wsparcie oraz możliwość pozostania z nami w kontakcie. Usługi mediów społecznościowych gromadzą dane osobowe również samodzielnie, np. za pośrednictwem założonego tam profilu lub przez tzw. wtyczki społecznościowe, umieszczone na stronach internetowych osób trzecich.

Otwierając stronę naszej witryny internetowej zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiednich przedsiębiorstw. Zawartość wtyczek jest przekazywana bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która integruje ją ze stroną internetową.

Z tego względu nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych przez poszczególne przedsiębiorstwa za pomocą tych wtyczek. Dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy przekazujemy Państwu następujące informacje:

Poprzez aktywację wtyczek poszczególne przedsiębiorstwa otrzymują informację, że odwiedzili Państwo określoną stronę naszej witryny internetowej. Jeżeli są Państwo zalogowani w jednym z wyżej wymienionych przedsiębiorstw, mogą one przyporządkować wizytę do założonego tam konta. Jeśli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do odpowiedniego przedsiębiorstwa i tam zapisana. Nawet jeżeli nie posiadają Państwo konta na portalu jednego z tych przedsiębiorstw, mogą one wykryć i zapisać Państwa adres IP.

Dlatego nie można wykluczyć, że każdy z odwiedzających naszą stronę internetową może zostać wykryty na podstawie swojego adresu IP oraz wyświetlonego adresu URL przez wymienione wyżej przedsiębiorstwa również w przypadku, gdy nie kliknie wtyczek oraz nie jest zalogowany na koncie użytkownika założonym na portalu danego przedsiębiorstwie.

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia danych, o przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez te przedsiębiorstwa, a także o Państwa prawach z tym związanych i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej można znaleźć w następujących wskazówkach dotyczących ochrony danych:

Facebook / Instagram / Threads

Nasze fanpage'e na Facebooku/ Instagram/ Threads są udostępniane przez Facebook/ Instagram/ Threads i znajdują się pod opieką redakcyjną wyżej wymienionego administratora (właściciel fanpage’a, zwany dalej „my”).

Imię i nazwisko oraz adres administratora

Wspólnymi administratorami odpowiedzialnymi za obsługę naszej strony na Facebooku/Instagram w rozumieniu artykułu 26 RODO oraz pozostałych postanowień dotyczących ochrony danych są

Meta Platforms Irleland Ltd.
Merrion Road,
Dublin 4, D04 X2K54, Irlandia
(zwany dalej "Meta")

i

Lenze SE
Niemcy.

Przetwarzanie danych osobowych przez Meta

Meta przetwarza Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo nasze fanpage’e. W polityce prywatności Meta, do której powyżej umieszczono link, mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Meta oraz jakie prawa ochrony danych przysługują Państwu wobec Facebooka /Instagram/ Threads. Ze swej strony, jako właściciel fanpage’a, nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez Meta.

Polityka prywatności Facebooka
Polityka prywatności Instagram
Uzupełniające zasady ochrony prywatności Usługi Threads
 

Możliwość dokonania ustawień oraz dostęp do danych statystycznych

Meta umożliwia właścicielowi fanpage'a dokonanie następujących ustawień lub zezwala na dostęp do następujących danych:

 • W zakresie naszego fanpage’a lub udostępnionych na nich wpisów możemy ustalić, dla jakich grup docelowych mają być przeznaczone. Takich ustawień dokonuje się na podstawie ogólnego parametru (np. grupy wiekowej, języka, regionu, zainteresowań), dzięki któremu nasze treści mogą być kierowane do określonych grup. Na podstawie przyznanych nam przez uprawnień dotyczących ustawień, nie mamy możliwości kontaktowania się z pojedynczymi osobami ani identyfikowania ich.
 • Meta udziela dostępu do analiz statystycznych, które dostarczają informacji o korzystaniu z naszego fanpage’a. Widoczne dla nas analizy nie pozwalają nam na dokonywanie indywidualnej analizy sposobu korzystania ze strony przez pojedyncze osoby. Możemy wyświetlać wyłącznie dane w formie zagregowanej (m.in. liczba dostępów, polubienia, obserwujący, kraj pochodzenia, grupa wiekowa, płeć), które dostarczają informacji o naszych odwiedzających oraz o wykorzystaniu naszego fanpage’a.

Pozostałe informacje na temat statystyki udostępnionej przez Meta.

Ponadto właściciel fanpage’a nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez Meta. Dane te przetwarzane są przez nas w ramach ochrony naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO celem lepszego zrozumienia korzystania z naszego fanpage’a oraz jego optymalizacji.

Gromadzenie oraz przetwarzanie danych podczas nawiązywania kontaktu

Jeżeli przesyłają nam Państwo wiadomości za pośrednictwem Facebooka/ Instagram/ Threads, otrzymujemy od Meta następujące dane:

 • Wprowadzona wiadomość
 • Nazwa
 • Zdjęcie profilowe
 • Załączniki
 • Wiadomości głosowe

Powyższe dane osobowe wykorzystywane są w celu opracowania zapytania.

Gdy kontaktują się Państwo z nami przez e-mail lub inne funkcje Facebooka/ Instagram/ Threads (np. komentarze), Meta przechowuje podane przez Państwa dane oraz nazwę użytkownika i inne informacje dotyczące korzystania z Meta. Informacje o przetwarzaniu danych przez mogą Państwo uzyskać w polityce prywatności, do której link umieszczono powyżej. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu opracowania zapytania w obrębie grupy przedsiębiorstw. Ww. dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego Państwa zapytanie. W wątpliwych przypadkach poinformujemy Państwa o tym fakcie w sposób jednoznaczny.

LinkedIn

Stosujemy technologie do analizy i śledzenia konwersji oferowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). LinkedIn wykorzystuje pliki cookie i piksele w celu identyfikacji użytkownika, za pomocą LinkedIn Insight Tag gromadzone są dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (adres URL, Referrer URL, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki). Technologie wykorzystywane przez LinkedIn umożliwiają wyświetlanie odpowiednich reklam, opartych na zainteresowaniach użytkownika. Otrzymujemy od LinkedIn zagregowane i zanonimizowane raporty na temat aktywności dotyczącej reklam oraz interakcji użytkownika z naszą stroną internetową.

Użytkownik może sprzeciwić się przeprowadzaniu analizy swojego sposobu korzystania ze strony przez LinkedIn („opt-out”) lub zablokować tę analizę, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce „Do not track”.

Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn podano tutaj:

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Istnieje przeważający interes prawny i gospodarczy firmy Lenze w analizie, optymalizacji i ekonomicznym zarządzaniu naszą stroną internetową oraz zgodnym z zapotrzebowaniem kształtowaniu działań reklamowych przy udziale mediów społecznościowych.

Informacje rejestrowane w ramach LinkedIn Conversion Tracking są także przetwarzane w systemach firmy LinkedIn Inc. w USA.

EASY System Designer - Platform

The platform is used for planning and designing machine solutions based on the Lenze product portfolio and can only be used with a registered user. For this purpose, we can link user accounts from the Microsoft Azure Cloud or create local accounts.

The planning of machine solutions is organized in the framework of projects, primarily processing technical product data. The planner has the possibility to store contact persons for the prospect/ customer as well as the Lenze ones in order to individualize system reports or to involve affected persons in the collaboration on the project. The processing of contact person data is the responsibility of the planner. In the event of an objection, Lenze, as the platform operator, has the right and the opportunity to correct or to delete the relevant personal data.

Within the scope of system operation, data is stored for the analysis of errors and improvement of the platform.

By requesting registration, you consent to the administration of your user data for the operation of the platform. The data processing will be carried out in accordance with Art. 6 (1) lit. a) and Art. 6 (1) lit. f) GDPR.

 • Data Security

Your data may be processed by a service provider within the scope of order processing. In this case we will structure the contractual relationship in accordance with the relevant requirements of Art. 6 in accordance with Art. 28 GDPR. Both Lenze SE and the provider use technical and organizational security measures to protect your collected data against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons. Our security measures are continuously improved in line with technological developments.

 • Your Rights

You have the right to receive information about your personal data stored by us. In addition, you have the right to delete or block inadmissible data or correct incorrect data. You have a right of revocation for data that we have collected in the context of a consent. The revocation does not affect the lawfulness of data processing until revocation. For this purpose, you can send us an e-mail to dataprivacy@lenze.com.

Korzystanie ze sklepu internetowego

Korzystanie ze sklepu internetowego EASY Product Finder ("EPF")

Zapytania ofertowe i realizacja zamówień

Państwa dane osobowe zawarte w zapytaniach ofertowych i zamówieniach zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy jedynie w ramach naszej firmy i spółek powiązanych oraz firmy realizującej zamówienia na nasze zlecenie wyłącznie w celu przeprowadzania i realizacji procesów związanych z zamówieniem, w tym również powiązanych z nim usług płatniczych. Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, szczególnie nie w celach reklamowych. Na potrzeby realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za realizację płatności, usługi logistyczne itp. Dbamy o to, aby również nasi partnerzy postępowali zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Ze względów bezpieczeństwa danych i systemu IT oraz w celu zapewnienia stabilności systemu, przechowujemy nazwę konta, status i adres IP przez 30 dni.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Usługa zdalnego sterowania

Firma Lenze (dalej „my”), oferując usługi związane ze zdalnym sterowaniem za pomocą programu TeamViewer, odpowiada w świetle przepisów prawa o ochronie danych osobowych za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych klienta i jego współpracowników. Dlatego wszystkie informacje traktujemy poufnie i bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa tajemnic zakładowych oraz tajemnic handlowych, jak również Państwa danych osobowych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa o tym, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w związku z korzystaniem z usług zdalnego sterowania.

Za dane osobowe w rozumieniu niniejszego oświadczenia uważa się poszczególne informacje na temat relacji osobowych lub rzeczowych dotyczących osoby fizycznej. Obejmują one wszystkie informacje pozwalające na identyfikację poszczególnych osób, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy itp. Informacje, których nie można przypisać do osoby fizycznej (np. dane odnoszące się wyłącznie do firmy), nie są natomiast zaliczane do informacji osobowych.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Korzystanie z programu TeamViewer i rejestracja

Dostęp do usług zdalnego sterowania jest możliwy wyłącznie po zainstalowaniu na swoim komputerze programu TeamViewer zgodnie z instrukcją techniczną. Na potrzeby korzystania z narzędzia TeamViewer mogą Państwo wybrać dowolne dane dostępowe, w tym nazwę użytkownika, która będzie się nam wyświetlać w celu ustanowienia połączenia. Nie ma konieczności użycia w tym przypadku danych osobowych.

Do momentu ustanowienia połączenia zdalnego nie otrzymujemy żadnych dalszych informacji dotyczących Państwa komputera oraz zainstalowanych na nim systemów, z wyjątkiem Państwa nazwy użytkownika.

TeamViewer to program dostarczany przez firmę TeamViewer GmbH, Göppingen, Niemcy, z którego korzystamy w celu świadczenia usług zdalnego sterowania. Z firmą TeamViewer GmbH zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych dotyczących zleceń, zgodnie z którą wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na naszą odpowiedzialność i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Świadczenie usług zdalnych

W trakcie świadczenia usług zdalnych widzimy Państwa ekran wraz ze wszystkimi dostępnymi na nim informacjami. Powinni Państwo we własnym interesie pozamykać wszystkie programy i wyświetlane informacje, które nie mają związku ze usługami zdalnymi. Umowa przewiduje, że zagwarantują Państwo, abyśmy w trakcie świadczenia usług zdalnych nie mieli dostępu do danych osobowych z Państwa otoczenia.

Rejestrowanie informacji o korzystaniu z usług zdalnych

Fakt korzystania z usług zdalnych jest rejestrowany na poziomie przedsiębiorstwa. Dodatkowo przechowywana jest również informacja o imieniu i nazwisku osoby kontaktowej. Rejestrowanie tej informacji odbywa się wyłącznie w celach rozliczeniowych. Dane dotyczące danej osoby są usuwane w chwili ustania celu, w jakim dane te były przechowywane.

Bezpieczeństwo

Firma Lenze podejmuje działania, które mają na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulowaniem i nieuprawnionym dostępem lub bezprawnym upublicznianiem.

Ochrona dzieci i osób nieletnich

Osobom w wieku poniżej 18 lat bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych nie wolno przekazywać nam żadnych danych. Od dzieci i młodzieży nie wymagamy żadnych danych osobowych. Świadomie nie gromadzimy takich danych i nie przekazujemy ich na zewnątrz.

Pytania, informacje i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych

W związku ze stałym rozwojem Internetu, na bieżąco dostosowujemy również nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych. O zmianach poinformujemy za pomocą tej strony odpowiednio wcześniej. Dlatego należy regularnie zapoznawać się z zawartością niniejszej strony, aby poznać aktualny stan zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, czy też sugestie lub komentarze dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych firmy Lenze SE w Niemczech:

Lenze SE
Inspektor ochrony danych osobowych
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen
 +49 5154 82-0
 +49 5154 82-2800
dataprivacy@lenze.com

W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać przedstawienia informacji na temat tego, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby są przez nas przechowywane.

Jeśli okaże się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, wówczas są Państwo „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu przepisów RODO i w związku z tym przysługują Państwu następujące prawa względem administratora:

Prawo dostępu do zebranych danych osobowych: mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa osoby, w jakim celu i przez jaki okres będzie się to odbywać, jakie kategorie danych podlegają przetwarzaniu oraz którym odbiorcom lub kategoriom odbiorców dane te są ujawnianie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania: mogą Państwo zażądać sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Mają Państwo ponadto prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych: mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa osoby, w szczególności w przypadku wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Prawo do przenoszenia danych osobowych: mają Państwo prawo zażądać udostępnienia danych osobowych dotyczących Państwa osoby w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody i prawo wniesienia skargi: mają Państwo co do zasady prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa osoby i prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ostatnia zmiana: 05/2023

Formularz kontaktowy