Funkční bezpečnost je snadno integrovatelná

Bezpečnostní technologie: Pro ochranu člověka a stroje

Ve společnosti Lenze řešíme otázku bezpečnostní technologie pomocí Centralizované / Decentralizované bezpečnosti. Nebezpečí pro pracovníky obsluhy a údržby rovněž vychází z pohyblivých částí strojů. Před těmito riziky je vždy nutné chránit zaměstnance - nejúčinnějším způsobem je zasáhnout v místě stroje, kde dochází k nebezpečnému pohybu - přímo v měniči.

Certifikováno

Jelikož bezpečnostní funkce integrované v pohonu již mají schválení typu CE, je přijetí celého stroje (např. polečností TÜV nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou společností) zjednodušeno. Bezpečnostní moduly jsou certifikovány podle EN ISO 13849-1, EN IEC 61508 a EN IEC 62061 a dosahují nejvyšší úrovně výkonu PL e.

Přímé spojení

Pro integraci Centralizované / Decentralizované bezpečnosti do bezpečnostního řetězce vašeho stroje jsou k dispozici bezpečně provedené vstupy pro technologii bezpečnostních senzorů. Připojení k nadřazenému PLC, které zpracovává standardní i bezpečnostní logiku, je prováděno prostřednictvím sběrnicových systémů, které mohou současně přenášet bezpečná a nebezpečná data na fyzickém sběrnicovém systému - např. PROFIsafe nebo FSoE.

Zjednodušené plánování

Podporujeme vás při implementaci vašich bezpečnostních požadavků pomocí bezpečnostní technologie, kterou lze volitelně integrovat. Všechny funkce jsou vyvíjeny v souladu s normami IEC 61508, SIL 3 a splňují požadavky norem EN ISO 13849-1 PL e a zároveň i EN IEC 62061 SIL 3. To zjednodušuje přijetí celého vašeho stroje.

Bezpečnostní topologie

Funkční bezpečnost ve střídači znamená, že bezpečnostní topologie lze realizovat s velmi malým úsilím. Nástroj pro návrh PLC Designer, který lze použít v celém rozsahu, umožňuje velmi pohodlně integrovat bezpečnostní aspekty do samostatné aplikace stroje. Není nutná žádná změna systému, protože se používají standardy (PLCopen). Programování, nastavení a provoz systému lze vytvořit konzistentně s nástrojem. Obsluha a diagnostika se provádí přímo nebo prostřednictvím sběrnicového systému.

Bezpečnostní topologie EtherCAT

Velmi kvalitním řešením je bezpečnostní topologie přes EtherCAT s rozšířením FSoE (Functional Safety over EtherCAT). Toto řešení je velmi moderní a vysoce výkonný systém sběrnice. Pomocí EtherCAT lze měniče poměrně snadno ovládat a lze připojit další periferní komponenty.

Komponenty třetích stran

V mnoha aplikacích je nutné integrovat do bezpečnostní topologie nejen pohony, ale také další komponenty, takzvané „komponenty třetích stran“. Při použití EtherCAT / FSoE společnost Lenze důsledně dodržuje příslušné standardy. To znamená, že integrace je možná bez problémů. Tyto komponenty lze integrovat bez přerušení systému a přispívají k implementaci bezpečnostních funkcí stroje.

Směrnice a normy

Uplatňování směrnice o strojních zařízeních je v každé zemi Evropské unie právně závazné. Neobsahuje ustanovení o technických detailech, ale definuje základní požadavky na stroje, jako výsledky, kterých má být dosaženo, nebo nebezpečí, která je třeba odvrátit. Jak má konkrétně vypadat technické řešení, není stanoveno.

Směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES) platí mimo jiné pro:

  • strojní zařízení
  • bezpečnostní součásti
  • neúplná strojní zařízení (dílčí části strojních zařízení)

Výrobce stroje po dokončení stroje sám potvrzuje, že byly zohledněny všechny důležité požadavky a stroj vykazuje odpovídající shodu: umístěním značky CE a sepsáním prohlášení o shodě.

Harmonizované normy nabízejí pomoc při plnění základních požadavků. Pokrývá-li harmonizovaná norma všechna rizika spojená se strojem, lze se domnívat, že stroj vykazuje shodu. Pak hovoříme o předpokladu shody.

V 5 krocích k bezpečnějšímu stroji

Směrnice o strojních zařízeních mimo jiné obsahuje:

  • Provedení posouzení rizik: pomocí něj stanovíte platné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
  • Konstrukci a výrobu stroje při zohlednění výsledků posouzení rizik.

Po posouzení rizik budete vědět, která opatření musíte zavést, aby se rizika minimalizovala.

Nelze-li tato opatření aplikovat již v konstrukci, je nutné integrovat je do řídicí techniky a uvést je v písemné specifikaci bezpečnostních funkcí.

Při použití řízení specifikuje úroveň performance level (PL) požadavky na opatření ke snížení rizik. Po realizaci bezpečnostních funkcí se zkontroluje reálně dosažená úroveň PL. Přinejmenším se musí rovnat úrovni, která byla teoreticky předem stanovena, nebo ji musí přesahovat.

1. Posouzení a minimalizace rizik

Prvním krokem k bezpečnému stroji je stanovení mezí stroje a zejména jeho použití v souladu s určením. Sem patří například oblast použití, provozní režimy, životnost nebo rozhraní mezi člověkem a strojem.

Na základě těchto definic je možné stanovit ohrožení a následně posoudit riziko jednotlivých ohrožení. Pokud z toho vyplyne, že by bylo riziko bez dalších opatření příliš veliké, musí se minimalizovat na akceptovatelnou míru.

Provedená opatření by měla ohrožení zcela odstranit nebo snížit inherentně bezpečnou konstrukcí. Teprve když tato opatření nevedou k dostatečnému snížení rizika, byste měli sáhnout po technických ochranných opatřeních a – jako poslední opatření – využít dokumentace.

2. Bezpečnostní koncept

Vyžadují-li technická ochranná opatření použití řízení, musí se bezpečnostní funkce, které má řízení provádět, přesně popsat. Pro každou z bezpečnostních funkcí se pak podle grafů DIN EN ISO 13849-1 určí potřebná úroveň performance level (PL).

Po volbě řízení a všech komponent, které se podílejí na bezpečnostní funkci, se při realizaci a verifikaci kontroluje, zda se dodržuje definovaná úroveň performance level.

3. Plánování validace

Po volbě řízení a všech komponent naplánujete validaci.

Přitom se musí mimo jiné provést následující rozhodnutí:

  • Jak se bude provádět identifikace a správa verzí dokumentů.
  • Za jakých okolních podmínek se má provádět validace.
  • Jaké kontroly a měřicí metody se mají používat.
  • Které normy se aplikují (např. DIN EN ISO 13849-2 pro řízení).
  • Kdo jsou odpovědné osoby.
4. Realizace a verifikace

Následuje realizace naplánovaných opatření, např. se musí naprogramovat řízení bezpečnosti a parametrizovat bezpečný pohon.

V rámci verifikace se musí zkontrolovat, zda jsou naplánovaná opatření správně realizována. Po provedení kontroly je k dispozici potvrzení o tom, že úroveň performance level implementované bezpečnostní funkce je větší než nebo rovna úrovni performance level, která byla definována v bezpečnostním konceptu.

5. Validace

Validace se provádí podle definovaného plánu. Nejsou-li zkoušky úspěšně zvládnuty, jsou nutné dodatečné úpravy.

Všechny aktivity validace se musí dokumentovat. Úspěšná validace se zakončí validační zprávou.

Kontaktní formulář