Dopłata za zmianę cen surowców

Informacje dotyczące podstaw zastosowania dopłaty za zmianę cen surowców w przypadku serwo silników synchronicznych

W serwo silnikach synchronicznych stosuje się magnesy, które zawierają surowce: neodym i dysproz. Ceny tych surowców należących do grupy ziem rzadkich od końca 2010 dramatycznie wzrosły ze względu na zmniejszenie dostępności na światowym rynku. Taki wzrost cen doprowadził do istotnego podwyższenia kosztów magnesu, a tym samym – serwo silników synchronicznych. Chcąc uwzględnić ten znaczny wzrost kosztów, wprowadzona została dopłata za zmianę cen surowców (MTZ).

Dodatek za drogie materiały nie zawiera żadnych narzutów i odpowiada czystym kosztom podwyższonym magnesu, które związane są z sytuacją na rynku. Nie możliwe jest obecnie przeprowadzenie prognoz dotyczących dalszego rozwoju cen na rynku. Należy jednak obawiać się, że dostęp do ziem rzadkich będzie coraz bardziej ograniczony, na skutek czego ceny dlaej będą rosnąć.

Obliczenie dopłaty za zmianę cen surowców

Dopłata za zmianę cen surowców oparta jest na notowaniach indeksu Asian Metal www.asianmetal.com dla surowców neodym i dysproz.

Dopłatę za zmianę cen surowców wylicza się z masy ziem rzadkich zawartych w magnesach i różnicy aktualnych stawek za surowce w oparciu o wartość bazową z marca 2011 r. Podstawą miarodajną do obliczenia dopłaty za zmianę cen surowców jest wartość surowca w dniu wystawienia przez nas faktury, o ile wystawienie faktury nastąpi nie później niż 5 dni od dostawy, w przeciwnym razie podstawą jest wartość w dniu dostawy.

Wzór do obliczenia dopłaty za zmianę cen surowców:

wysokość dopłaty za zmianę cen surowców na silnik Masa neodymu na silnik w kg x (notowania neodymu w określonym dniu - wartość bazowa neodymu w marcu 2011 r.) + masa dysprozu na silnik w kg x (notowania dysprozu w określonym dniu - wartość bazowa dysprozu w marcu 2011 r.)
(Miarodajne notowania podawane są przez Asian Metal. „Określony dzień” to zdefiniowana powyżej, miarodajna data do kalkulacji tej dopłaty.)