Dodatek za drogie materiały

Informacje dotyczące podstaw zastosowania dodatku za drogie materiały w przypadku serwo silników synchronicznych

W serwo silnikach synchronicznych stosuje się magnesy, które zawierają surowce neodymę i dysprosium. Ceny tych surowców należących do grupy ziem rzadkich od końca 2010 dramatycznie wzrosły ze względu na zmniejszenie dostępności na rynku. Taki wzrost cen doprowadził do istotnego podwyższenia kosztów magnesu a tym samym - serwo silników synchronicznych. Aby uwzględnić w wyliczeniu tych znacznie podwyższonych kosztów w kalkulacji danego produktu - wprowadzony został dodatek za drogie materiały.

Dodatek za drogie materiały nie zawiera żadnych narzutów i odpowiada czystym kosztom podwyższonym magnesu, które związane są z sytuacją na rynku. Nie możliwe jest obecnie przeprowadzenie prognoz dotyczących dalszego rozwoju cen na rynku. Należy jednak obawiać się, że dostęp do ziem rzadkich będzie coraz bardziej ograniczony, na skutek czego ceny dlaej będą rosnąć.

Material price development rare earths

Obliczenie dodatku za drogie materiały

Dodatek za drogie materiały oparty jest na notowaniach z Asian Metal www.asianmetal.com dla surowców neodymy i dysprosium.

Dodatek za drogie materiały wylicza się z wagi ziem rzadkich zawartych w magnesach i różnicy aktualnych stawek za surowce w oparciu o wartość bazową na marzec 2011. Podstawą miarodajną do obliczenia dodatku za drogie materiały jest wartość surowca w dniu wystawienia przez nas faktury, o ile wystawienie faktury nastąpi nie później jak 5 dni od dostawy, w przeciwnym razie wartość w dniu dostawy.

Formuła obliczenia dodatku za drogie materiały:

Wysoki dodatek za drogie materiały na ciężar silnika na silnik w kg x (notowania neodymy wg wartości bazowej w określonym dniu - neodyma marzec 2011) + ciężar dysprosium na silnik w kg x (notowania dysprosium wg wartości bazowej w określonym dniu - dysprosium marzec 2011)
(miarodajne notowania to wyżej wymienione notowania Asian Metal. "Określony dzień" to powyżej zdefiniowany miarodajny termin do obliczenia dodatku za drogie materiały.)